Japončina 6: Katakana - základné rady, znelosť a dvojhlásky

Pridané 01. 05. 2017, Autor: Youko Akira

Katakana má 46 znakov, z čoho 5 je samohlások (a, e, i, o, u) a zvyšné sú dvojhlásky (s výnimkou spoluhlásky n). Zatiaľ čo hiragana je viac zaoblená a vyvážená, katakana má ostrejšie hrany.

 a
 i
 u
 e
 o
カ ka
キ ki
ク ku
ケ ke
コ ko
サ sa
シ ši
ス su
セ se
ソ so
タ ta
チ či
ツ cu
テ te
ト to
ナ na
ニ ni
ヌ nu
ネ ne
ノ no
ハ ha
ヒ hi
フ fu
へ he
ホ ho
マ ma
ミ mi
ム mu
メme
モ mo
ヤ ja
 
ユ ju
 
ヨ jo
ラ ra
リ ri
ル ru
レ re
ロ ro
ワ wa
 
 
 
ヲ wo
 
ン n
 

Katakaná má v japončine 3 funkcie:

  1. Cudzie slová – Slová z iných jazykov sa do japončiny prepisujú pomocou katakany.
  2. Citoslovcia – zvuky a iné citoslovcia sa zapisujú katakanou.
  3. Zvýraznenie – rovnaká funkcia ako tučné písmo (bold), namiesto hiragany sa slovo prepíše katakanou vo vete.

Ako písať:

Zdvojené hlásky píšu rovnako ako v hiragane pomocou malého cu ツ. Predlžovanie slabík v prevzatých slovách písaných katakanou sa používa vodorovná čiara  ー, napr.: ノート (nóto) – zošit.

 

Rada      ア a      イ i       ウ u       エ e       オ o

Rada      カ ka     キ ki      ク ku    ケ ke    コ ko

Rada      サ sa     シ ši      ス su     セ se     ソ so

Rada      タ ta​     チ či      ツ cu     テ te     ト to

Rada      ナ na    ニ ni     ヌ nu    ネ ne    ノ no

Rada      ハ ha    ヒ hi     フ fu    へ he    ホ ho

Rada      マ ma   ミ mi    ム mu   メme   モ mo

Rada      ヤ ja     ユ ju     ヨ jo

   

Rada      ラ ra    リ ri      ル ru     レ re     ロ ro

Rada      ワ wa    ヲ wo

     

Slabika  wo, ktorá má v hiragane čisto gramatickú funkciu nemá samostatné využitie ani v katakane. Používa sa na zvýraznenie textu (podobnosť s kurzívou).

Spoluhláska ン n

 

Znelosť

Na získanie znelých slabík sa využíva nigori a marunigori rovnako ako u hiragany.

カ ka → ガ ga
キ ki → ギ gi
ク ku → グ  gu
ケ ke → ゲ ge
コ ko → ゴ go
サ sa → ザ za
シ ši → ジ dži
ス su → ズzu
セ se → ゼ ze
ソ so → ゾ zo
タ ta → ダ da
チ či → ヂdži
ツ cu → ヅ zu
テte → デ de
ト to → ド do
ハ ha → バ ba
ヒ hi → ビ bi
フ fu → ブ bu
へ he → ベ be
ホ ho → ボ bo
ハ ha → パ pa
ヒ hi → ピ pi
フ fu → プ pu
へ he → ペ pe
ホ ho → ポ po

dži a zu sa nepoužívajú, nájdeme ich skôr podobne ako  wo vo zvýraznenom texte písanom v hiragane.

 

Dvojhlásky

U dvojhlások v katakane platí rovnaké pravidlo ako z hiragany: píšu pomocou kombinácie grafémov pre slabiky, ktoré končia samohláskou i a zmenšených grafémov ヤ, ユ, a ヨ.

(ja)
(ju)
(jo)
キャ kja
キュ kju
キョ kjo
ギャ gja
ギュ gju
ギョ gjo
シャ ša
シュ šu
ショ šo
ジャ dža
ジュ džu
ジョ džo
チャ ča
チュ ču
チョ čo
ニャ nja
ニュ nju
ニョ njo
ヒャ hja
ヒュ hju
ヒョ hjo
ビャ bja
ビュ bju
ビョ bjo
ピャ pja
ピュ pju
ピョ pjo
ミャ mja
ミュ mju
ミョ mjo
リャ rja
リュ rju
リョ rjo
 
Dita Nymburská, Denisa Vostrá, Mami Sawatari, Japonština, LEDA, 2007