Japončina 4: Hiragana - znelé slabiky, predlžovanie slabík a dvojhlásky

Pridané 10. 01. 2017, Autor: Youko Akira

Znelosť

Na získanie znelých slabík sa využíva nigori a marunigori. Nigori sú „dva apostrofy“ vpravo hore u slabiky a marunigori je malý krúžok, taktiež v pravo hore. Nigori sa dá pridať k radám ka, sa, ta, z ktorých tak získame ga, za, da. Z rady ha nám pridaním nigori vznikne rada ba. Marunigori sa pridáva k rade ha a výsledkom je rada pa.

か ka → が ga き ki → ぎ gi く ku → ぐ gu け ke → げ ge こ ko → ごgo
さ sa → ざ za し ši → じ dži す su → ずzu せ se → ぜze そ so → ぞzo
た ta →だ da ち či → ぢdži つ cu → づ zu て te → で de と to →ど do
は ha →ば ba ひ hi →び bi ふ fu → ぶ bu へ he → べ be ほ ho → ぼ bo
は ha → ぱ pa ひ hi → ぴ pi ふ fu → ぷ pu へ he → ぺ pe ほ ho → ぽ po

Spoluhlásky b, m, p sú bilabiálne – pri výslovnosti používame obe pery. Keď sa pred b, m, p vyskytuje v slove n, číta sa ako m.

Príklady:  ぐんま (Gunma → Gumma – názov provincie), たんぽぽ (tanpopo → tampopo – púpava) 

Predlžovanie slabík

Slabiky sa môžu predlžovať nasledujúcimi spôsobmi:
1. A a U sa predlžujú pridaním ešte jednej rovnakej samohlásky, v slovenskom prepise sa teda budú používať á a ú.
2. I sa predlžuje pridaním ďalšieho i. Pri prepise sa bude písať ii, nie í (oniisan – starší brat).
3. E sa predlžuje pridaním i alebo e. Pri pridaní e sa bude prepisovať ako é, pri i ostáva v prepise ei (obe sa však čítajú ako é – sensei = sensé).
4. O sa predlžuje pridaním ďalšieho o alebo u. V oboch prípadoch sa bude prepisovať ako ó.
5. OU a UU u slovies nie sú dlhé samohlásky, ale v tomto prípade sa berú ako dvojhlásky a neprepisujú sa.

Zdvojené spoluhlásky

Zdvojenie spoluhlásky sa naznačuje malým pred nasledujúcou zdvojenou slabikou.

Dvojhlásky

Dvojhlásky sa píšu pomocou kombinácie grafémov pre slabiky, ktoré končia samohláskou i a zmenšených grafémov や, ゆ a よ. 

や (ja) ゆ (ju) よ (jo)
きゃ kja きゅ kju きょ kjo
ぎゃgja ぎゅgju ぎょgjo
しゃ ša しゅ šu しょ šo
じゃdža じゅdžu じょdžo
ちゃ ča ちゅ ču ちょ čo
にゃ nja にゅ nju にょ njo
ひゃ hja ひゅ hju ひょ hjo
びゃbja びゅbju びょbjo
ぴゃpja ぴゅpju ぴょpjo
みゃ mja みゅ mju みょ mjo
りゃ rja りゅ rju りょ rjo

Interpunkcia

Bodka za vetou   
Bodka vo vete sa píše ako malý nevyplnený krúžok.   

Čiarka   
Čiarka má vo vete opačný sklon.

Úvodzovky 「」
Sa podobajú hranatým zátvorkám, ale sú nedokončené.

Pomlčka
Namiesto pomlčky sa píše vyplnená bodka v strede riadku.

Desu a Dewaarimasen

ですdesu je sponové sloveso, čo znamená, že vždy musí byť vo vete s podstatným menom. Znamená som, je to (napr. ほんです。[Hon desu. ]  – Je to kniha. Desu sa vyslovuje des.
Záporom je ではありません dewaarimasen.

Áno a nie

はい[hai] – áno
いいえ[iie] – nie

ほんですか? [Hon desu ka?] – Je to kniha?
はい、ほんです。[Hai, hon desu. ]  – Áno, je to kniha.
いいえ、ほんではありません。[Iie, hon dewaarimasen. ]  – Nie, nie je to kniha.

 
Dita Nymburská, Denisa Vostrá, Mami Sawatari, Japonština, LEDA, 2007